První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Chápání árijců v době nacionálního socialismu

Tzv. Ahnenpass byl v Německu od roku 1933 vydáván Říšským svazem úředníků matričního úřadu a sloužil jako potvrzení „árijského původu“ vlastníka tohoto dokumentu. Doklad „árijského původu“ byl za nacionálního socialismu předepsán různými zákony (Norimberské zákony, Zákon o úřednících z povolání a později také Německý zákon o úřednících).


Méně známá je skutečnost, že občan nebyl nucen, aby si tento dokument opatřil, jelikož to nebylo povinností. Bylo však každému (tedy i „Neárijcům“) doporučováno, aby si jej opatřil. Údaje v tomto dokumentu musely být sestaveny na základě originálních dokladů a vše muselo být důkladně úředně ověřeno. Dokument vydával matriční úřad (ale mohl být také církevně ověřen) a nahrazoval v případě předložení nutnost dokládat rodný list, křestní list a oddací listy. Uvnitř Ahnenpassu se vyplňovaly kolonky ohledně narození, křestu, sňatku a úmrtí vlastníka a jeho předků zpětně až po pátou generaci (praprarodiče prarodičů), a sice dle odpovídajících dokladů. Dokument si ale německé úřady nearchivovaly s výjimkou příslušníků SS, jejichž Ahnenpassy si ponechával Hlavní rasový a sídelní úřad.

Verze z roku 1938, str. 41, část překladu:

„Rasový princip. Pojetí, zakořeněné v nacionálněsocialistickém smýšlení, podle nějž je nejvyšší povinností národa udržovat svou rasu, svou krev nedotčenou cizími vlivy, a cizí krevní prvky, které vnikly do národního tělesa, opět vymýtit, se zakládá na vědeckých poznatcích nauky o dědičnosti a rasového zkoumání. Odpovídajíc myšlence nacionálního socialismu v tom smyslu, že každému jinému národu se ponechává průchod plné spravedlnosti, se nikdy nehovoří o více – nebo méněcenných, nýbrž o cizích rasových prvcích.

Pojem árijského původu. Protože dle poznatků rasové nauky vykazuje německý národ vedle určujícího vlivu nordické rasy také v nižším a početně nezachytitelném rozsahu jiné více nebo méně příbuzné rasové komponenty, které jsou také stavebními kameny evropských sousedních národů, zvolil se pro tento nadřazený pojem celku ras, které jsou obsaženy v německém národě, označení „árijský“ (lišící se od jazykovědy!), a tím se sdružila německá a této těsně příbuzná krev do rasové jednoty. Přesně ten stejný rozsah má pojem „německá a druhově příbuzná krev“ v Zákoně o říšských občanech.

Árijského původu je podle toho ten člověk, který je z pohledu německého národa nedotčen cizorasovými prvky. Jako cizí zde především platí krev Židů a Cikánů, žijících také v evropském sídelním prostoru, krev asijských a afrických ras a původních obyvatel Austrálie a Ameriky (Indiáni), zatímco např. Angličan nebo Švéd, Francouz nebo Čech, Polák nebo Ital, pokud je sám nedotčen těmito také jemu cizími krevními prvky, musí být považován za příbuzného, tedy za árijského, ač třeba bydlí ve své vlasti, ve východní Asii nebo v Americe nebo je třeba občanem USA nebo nějakého jihoamerického svobodného státu. Je samozřejmé, že nám přitom např. pro uzavření manželství bude bližší německý soukmenovec, dívka čistě německého původu, nežli jiný Árijec vzdálenějšího rasového příbuzenstva.“

Originál text zde.


|Autor: Redakce|Zdroj: rasovetypy.wordpress.com|16.4.2014|