První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Rabín o Gojimech (nežidech) – část druhá

15. Tyto schopnosti jsou nerozlučně spojeny se spekulací. Například přednesení nějakého hudebního díla, třeba i dost slabého, nám poskytne nejlepší příležitost, abychom Žida, který je jeho tvůrcem, vyzvedli nahoru a jeho hlavu ověnčili gloriolou slávy. Co se týče medicíny a filosofie, ty rovněž musí tvořit část našeho duševního bohatství.

16. Lékař je zasvěcen do nejintimnějších tajemství rodiny, a tak má životy a zdraví našich nejhorších nepřátel, křesťanů, v rukou.

17. Musíme podporovat uzavírání manželství mezi Židy a křesťany, protože židovský lid tím může jen získat. Určité množství nečisté krve, přivedené do našeho Bohem vyvoleného národa, ho nemůže zničit a naše dcery dosáhnou takovými manželstvími spojení s rodinami, které mají moc a vliv. Výměnou za naše peníze dosáhneme vlivu na své okolí. Přátelství s křesťany nás nesvede z cesty, kterou jsme si vytyčili, naopak, s trochou obratnosti to z nich udělá naše ochránce.

18. Bylo by žádoucí, aby se Izraelité zdržovali brát si ženy jejich svatého náboženství k sobě jako Metresy a doporučuje se jim, aby si k této úloze vyhledávali křesťanské panny.

19. Největší význam by mělo, kdyby se svátost manželství nahradila jednoduchým civilním obřadem, protože potom by se křesťanské ženy zcela daly na naši stranu.

20. Pokud má zlato hlavní moc na zemi, tak je určitě na druhém místě nutné se zmínit o tisku. Což může zlato bez tisku? Protože výše uvedené věci nemůžeme uskutečnit bez tisku, je nezbytné, aby se vedení časopisů dostalo do rukou našich lidí.

21. Bohatství a obratnost ve volbě prostředků, aby nám zkorumpované veličiny byly nakloněny, z nás udělají pány veřejného mínění a vydají nám lid do našich rukou.

22. Jestliže takto vytrvale půjdeme krok za krokem kupředu, zatlačíme křesťany a zničíme jejich vliv. My budeme světu předepisovat, koho má ctít a komu má důvěřovat a co má zavrhovat.

23. Pokud proti nám povstanou někteří jedinci a zaplaví nás kletbami, nic netušící a poddajné masy se nás zastanou a ujmou. Když se jednou staneme neomezenými pány tisku, bude pro nás velmi snadné změnit pojmy cti, ctnosti, charakteru a posvátnosti rodiny, která byla dosud nedotknutelná, a jíž zasadíme první ránu k jejímu úplnému zničení. Potom budeme moci zničit všechno, co křesťany, naše nepřátele, v jejich víře a důvěře povznášelo. A když si z vášní vytvoříme potřebnou zbraň, budeme moci vyhlásit boj všemu, čemu se až dosud vzdávala čest a úcta.

24. Každý syn Izraele musí pochopit jednotlivé body těchto pravých zásad, musí je zachovávat. Tak vzroste naše moc jako veliký strom a jeho větve ponesou ovoce, to jest bohatství a vliv. To bude náhrada za hrozný osud, který po staletí snášel Izrael. Pokud někdo z nás udělal krok vpřed, pak za ním musí ihned následovat druhý. Pokud se však dostane na scestí, musí mu někdo z nás pomoci. Pokud je Žid před soudem, je nutné, aby se ho bližní jali a pomáhali mu, ale pouze tehdy, pokud žil podle předpisů, které Izrael tak dlouho zachovává.

25. Náš lid věrně uchovává náboženské zvyky svých praotců.

26. Náš zájem vyžaduje, abychom ukazovali porozumění pro sociální otázky, zvláště pro ty, které by směřovaly ke zlepšení poměrů pracujících tříd. Ve skutečnosti však musíme směřovat k tomu, abychom se zmocnili této stránky veřejného mínění a udávali její směr.

27. Zaslepenost davů a jejich sklony k tomu, aby se daly oklamat patetickými frázemi, nám umožní, abychom se jich snadno zmocnili. Dopomohou nám k popularitě a důvěře v určitých kruzích. Mezi našimi lidmi snadno najdeme takové, kteří dokáží své vyumělkované city zahalit do takové výřečnosti, jak upřímní křesťané své skutečné přesvědčení.

28. Je nutné, aby byl proletariát Židům nakloněn a aby byl podřízen těm, kteří mají peníze. My ho pak budeme nutit k revolucím a převratům a každá podobná katastrofa nás přivede v našem snažení blíže k cíli, k tomu cíli, abychom vládli nad celým světem, jak bylo prorokováno našemu otci Abrahamovi.|Autor: Redakce|Zdroj: rodobrana.wordpress.com|4.8.2014|