První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Rabín o Gojimech (nežidech) – část první

1. Prošli již doby trpkého a bolestného pronásledování a ponižování, které izraelský lid snášel s heroickou trpělivostí, protože civilizace křesťanů udělala velké pokroky. Tento pokrok je naším nejpevnějším štítem, za který se můžeme ukrýt a nepozorováni rychlé překročit onen čas, který nás dělí od našeho vznešeného cíle

2. Podívejme jen na hospodářskou Evropu a na zdroje, které si vytvořili Židé sami počátkem tohoto století, takže nahromadili nesmírný kapitál, kterým disponují, jako například v Paříži, Londýně, Vídni, Berlíně, Amsterdamu, Hamburku, Římě, Neapoli apod.

3. Všude jsou Rothschildové, Židé, díky svým miliardám pány finanční situace, nemluvě již o tom, že jsou v každém městě druhého a třetího řádu pány výnosných fondů, a že se nikde nemůže bez synů Izraele a jejich přímého vlivu provést žádný finanční zásah, ani důležitý podnik.

4. Burza zaznamenává a reguluje dluhy a my jsme většinou všude pány těchto burz. Musíme se snažit, abychom zadlužování co nejvíce usnadňovali a tím se stali pány všech cen. S ohledem na kapitál, který státům půjčujeme, musíme využívat jejich železnice, doly, lesy, hutě, továrny, ba musíme brát jako zálohu i výnos z daní.

5. Zemědělství bude vždy největším bohatstvím každého státu. Velkostatkáři budou mít vždy úctu a vliv. Naše snahy musí tedy vést k tomu, aby se bratři v Izraeli v co největší míře zmocnili půdy.

6. Pod záminkou, že chceme pomáhat pracující třídě, musíme celou tíhu daní přenést na statkáře a když se pak jejich majetky dostanou do našich rukou, stane se práce křesťanského proletariátu zdrojem nesmírného zisku.

7. Všemi prostředky musíme co nejvíce omezit vliv křesťanské církve, která byla odjakživa naším největším nepřítelem a za tímto účelem musíme vzbudit v srdcích jejich věřících svobodomyslné touhy, zavést pochybnosti, rozkol a náboženské hádky.

8. Každá válka, každá revoluce, každá politická nebo náboženská změna nás přibližuje k okamžiku, kdy dosáhneme nejvyššího, vytouženého cíle.

9. Obchod a spekulace. Tyto dva vydatné zdroje zisku nikdy nesmíme dát vyrvat z rukou Izraele, a především je nutné chránit si obchod s alkoholem, máslem, chlebem a vínem, protože tím se staneme neomezenými pány zemědělství. Staneme se tak dodavateli obilí. A když potom z bídy vznikne nespokojenost a nevůle, najdeme vždy dost času, abychom odpovědnost svalili na vlády.

10. Všechny veřejné úřady se musí stát přístupné Židům. Jakmile se jednou staneme úředníky, dosáhneme podlézavostí a prozíravostí našich lidí pravého vlivu a moci. Je samozřejmé, že jde jen o úřady, které jsou spojeny s poctami, mocí a privilegii. Protože úřady, které předpokládají znalosti a práci a přinášejí s sebou nepříjemnosti, můžeme přenechat křesťanům. Nejdůležitější je úřad spravedlnosti.

11. Kariéra právního zástupce nám poskytuje nejlepší příležitost, abychom se mohli chlubit svými vědomostmi, a současně nám umožňuje, abychom byli zasvěceni do historie našich největších nepřátel - křesťanů. Těmito znalostmi je potom můžeme dostat do naší závislosti.

12. Proč by Židé nemohli být ministry školství, když už tak často ministry financí. Musíme se také dostat do zákonodárných kruhů, abychom tak mohli zabránit zákonům, které by gójové vydali proti jediným pravověrným synům Abrahama.

13. V tomto směru se náš plán blíží uskutečnění. Vlivem pokroku jsme byli téměř všude uznáni a byla nám přiznána stejná práva jako křesťanům, ale to, čeho musíme dosáhnout a co musí být stále předmětem našeho snažení, je dosáhnout mírnější zákon o soutěži. Tím dosáhneme zlatý důl, která vydá větší výnos, než rýžoviště Kalifornie.

14. Izraelský lid musí obrátit své snažení k oné mocenské příčce, z něhož pramení čest a úcta. Nejúčinnějším prostředkem k tomu je účast na všech průmyslových a finančních operacích. Přitom je nutné dávat si pozor na to, aby nevznikla hrozba soudního stíhání následkem nějaké nástrahy nebo svodu. Je tedy nutno volit při spekulaci tu formu lstivosti a ten cit, který máme pro obchodování již vrozený. Nesmíme zaostat pozadu v ničem, co by nám mohlo zajistit vynikající postavení ve společnosti. Filosofie, medicína, právo a politická ekonomie - jedním slovem všechna odvětví, umění a literatura jsou širokým polem, kde nám úspěch může přinést bohatou úrodu, a až pak postavit naše schopnosti do patřičného světla.


Pokračování v dalším článku již brzy.


|Autor: Redakce|Zdroj: rodobrana.wordpress.com|27.7.2014|