První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Nacionalismus – Často kladené otázky III

IV. Časté omyly: 1. “Jste rasisté!” Zatímco chápání, že rasa je kultura, etnicita, odkaz, národ, tvoří součást nacionalismu, je to jedna část nacionalismu a bez rozumného respektu k jiným a ke kulturnímu sebeurčení, který je součástí jakéhokoliv zdravého nacionalistického postoje, se rasa stává dominantní ožehavou otázkou, o níž se nade vše ostatní přemýšlí v paranoidní, působivé reakci, ať už antirasistické či pro-rasistické. To, co dnes nazýváme „rasismem“, čili rozeznávání evolučních rozdílů mezi kmeny, je přirozené všem lidem, ale pouze ti stateční to přiznají.

2. “Jste nenávistní!”

Pro jakýkoliv státní systém je důležité být asertivní, pokud jde o vykonávání toho, co je zdravé, v té souvislosti i tvrdé či násilné, nehledě na to, jak to může být druhým nepříjemné. Nicméně je pochybné, že by nacionalisté byli vedeni nenávistí.


3. “Jste antisemité!”

Každá skupina má svůj národní charakter, ať už je v jejím národě aktuálně přítomen či ne. Každá skupina musí mít své národní území jakožto svůj domov, včetně Semitů (Židů, Arabů a mnohých obyvatel Středního východu). V kontextu semitského nacionalismu jsme pro-semitští.

Ze stejného důvodu by však žádný národ neměl dovolit cizímu obyvatelstvu, aby se na něm usídlil, s výjimkou přechodných návštěv, a ve svých národech si nepřejeme cizí kultury, což u mnoha kmenů (afrických, asijských a zvláště indoevropských) vylučuje semitská náboženství, psychologii či filosofii. Semitská náboženství, jako je judaismus, křesťanství nebo islám, semitské kultury jako judaismus a semitské rodokmeny patří do semitských národů. Toto je férový a rozumný postup, protože každá kultura, včetně indoevropských kmenů, si zasluhuje právo na svou kmenovou autonomii.

Někteří řeknou, že nacionalismus vylučuje Židy, protože od prohry války na území Izraele se toulali světem v diaspoře, žili u hostitelských národů, kde praktikovali kulturu, náboženství a duševní postoj semitského národa. V myslích těchto lidí je antisemitské upírat těmto uprchlíkům domov; z pohledu nacionalisty musí každý kmen chránit svou identitu ve své domovině, tudíž Izraelité se musí vrátit do Izraele, aby vytvořili nový národ na jednom konkrétním území.

“Egypťané uctívají mnoho zvířat a obrazů nestvůrných tvarů; Židé mají ryzí pojetí Božstva, jakožto jedné podstaty. Profánními nazývají ty, kteří vytváří podoby Boha v lidské podobě z materiálů podléhajících zkáze. Věří o té Bytosti, že je nejvyšší a věčná, nelze ji vypodobnit ani nepodléhá rozkladu. ” Tacitus o judaismu


4. “Jste konzervativci!”


Konzervativec je moderní definice, jež znamená někoho, kdo v liberálním systému zahrnuje tolik tradičních hodnot, jak je to jen možné. Pro nacionalisty se jedná o paradoxní postoj, jenž kašle na národ a kulturu, konzervativec nemá žádné opodstatnění pro obranu společnosti před degenerací v potyčce s rasovým míšením, sociálním přeprogramováním a redukováním kultury. Tudíž žádný nacionalista není konzervativec, ačkoliv nacionalisté jsou z povahy věci nejsilnějším argumentem pro Tradici a tradicionalismus.


5. “Jste liberálové!”


Liberalismus vzešel z víry v rovnostářství, čili rovnosti všech lidí v politickém či náboženském smyslu, a stal se praktický během průmyslové revoluce způsobem k přesvědčování mas, že byly „posíleny“, zatímco ve skutečnosti měly ještě méně síly, aby kdy změnily systém kolem sebe. Liberální ideje jako demokracie dosahuje konsenzu v čemkoliv, ale nejnižší společný jmenovatel se mění nepravděpodobně, tudíž jedinec získává “panem et circensus” [chléb a hry] spolu se sentimentálními reformami, založenými na velkých výrocích, vyznačujících se emocionální stejností, ne logikou. Žádný nacionalista není liberál, ačkoliv nastavením svých cílů nacionalismus zahrnuje mnoho liberálních reforem jako: ekologie, rozmanitost, ochrana kultury a tolerance jedinečných názorů jiných skupin.

V historické chronologii lze vývoj liberalismu vysledovat až ke svému původu v židokřesťanských náboženstvích, která hlásala rovnost člověka a důležitost jistých “velkých absolutních výroků,” jako morálka a soucit a rovnost a společenská neutralita, nad hodnotami předcházejícího řádu, jako kmen, čest, spravedlnostz a nezávislost. Protože nepocházíme ze semitského kmene, vnímáme, že není adekvátní přijímat semitská dogmata, ačkoliv Semité jsou očividně vítání, aby tak činili, pokud tak cítí.


6. “Nikdy ničeho nedosáhnete!”

Nacionalismus byl převládajícím systémem na Zemi až do pax judaica, který začal přijmutím křesťanství, jakožto oficiálního náboženství Římské říše, přičemž tvůrce předchozí éry definovali historici jako pax romana. Pax judaica byl domovem nejvíce frustrujících a ničivých události v dějinách, včetně neomezovaného průmyslu pohlcujícího přírodní ekosystémy, kulturního a etnického rozkladu a globalistických supersil a korporací s bezprecedentní kontrolou národních států a jednotlivců. Změna je nevyhnutelná a nacionalismus prospíval mnohem déle, než kdy “internacionalismus”, tudíž je vhodné, když jakožto druh přepneme zpět k předchozímu pracovnímu modelu, s některými změnami, aby zůstal aktuální.


7. “Existuje důkaz, že rasa neexistuje!”

Názor LNSG:

Toto jsme slyšeli už mnohokrát; všechny argumenty proti rase, které dosud předložila mainstreamová společnost se točí kolem sémantických idejí ohledně rasy. Ty lze tedy snadno zamítnout při pohledu na předkládané argumenty, navzdory okázalému “důkazu” (faktům a tabulkám nesouvisejícím s aktuální otázkou rasy), jak jej ukazují tzv. intelektuálové.


A. “Musí existovat gen barvy kůže, který rovněž zahrnuje inteligenci” – omyl: rasa je soubor znaků spojených pouze svou přítomností u reálných populací světa. Nejedná se o symbolizovanou, označovanou či znakem indikovanou věc v rámci lidského druhu. Jde o existující skutečnost, jaké znaky se akumulovaly v jakých lokalitách u každého kmene (jakožto opak symbolu či indikátoru toho, jaké musí být seskupení těchto znaků – které lidé musí uvést. Kmeny se podobají neandrtálcům a kromaňoncům: různým evolučním větvím téhož organismu, přispívajícího rozdílnou specializovanou DNA. Jak můžete vidět, tento argument proti rase a jejím variantám se snaží zmást čtenáře sémantickými záležitostmi a pak za budování těchto sémantických záležitostí klamnou argumentací, připisovanou těm, kteří věří v rasu, strhávají “strašáka” a tvrdí, že rozšířením vyvrací původní argumentaci.

Skvělým příkladem toho je “neměření člověka” Stephen Jay Gouda, jehož základní argumentaci proti rase lze shrnout takto: “Protože neexistuje jasný indikátor rasy, či jasné vazby mezi těmito indikovanými znaky v samotných genech, žádná rasa neexistuje.” Toto je jasně mylný závěr, protože všichni rasisté starší tradice ukázali, že seskupení znaků je samo o sobě to, co rasu definuje, aniž by bylo vyžadováno nějaké symbolické potvrzení ze strany DNA, protože seskupení již existuje produkováním jedinců s onou DNA.


B. “Vědci soudí, že rasa neexistuje.” – není to pravda, ačkoliv někteří se ozývají, že to tvrdí. Patologové dokážou identifikovat lidské kosti dle rasy a rasy dosahují stejných statistických výsledků v testech IQ, bez ohledu na socioekonomické prostředí. Dále, existuje mnoho vědců, kteří věří, že rasa nejen, že existuje, ale je důležitým biologickým a sociálním determinantem, ale tito, jak se zdá, nejsou zvýhodňováni publikačním mediálním či vládním průmyslem.

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/listmania/list-browse/-/1HMMZ63NZISL/


C. “Bílá rasa je netolerantní!”

Pokud by Indoevropané měli jako plošnou politiku “netoleranci” vůči jiným rasám, museli by vyhubit ostatní rasy za použití technologií vyhrazených bílým společnostem, když měli možnost. Nevyhubili a ve skutečnosti odráželi nájezdy jiných kmenů z Evropy a v rozumné míře povolovali smíšené sňatky a přestěhování občanů, k čemuž docházelo během běžného obchodování s jinými národy; dokud globalistický program nezačal rozvíjet ideu “jedné světové rasy” a kultury, důvody Indoevropanů, aby začali rasovou segregaci, byly malé. Dnes však obchodní a mediální kultura hrozí, že sloučí rasy do uniformních znaků, eliminujícíh veškerou národnost a jedinečnost místních populací.


D. “Měli byste cítit vinu za to, co bílí dělají!”

Indoevropané navrhli a zorganizovali kulturu Ameriky a Evropy a zbudovala ji téměř výlučně bílé dělnictvo (otroci, kterých z těchto dělníků bylo méně než milion, zodpovídali velmi málo za tento pokrok). Není důvod cítit vinu za úspěchy svých předků, ani usuzovat, že dávat parádu těchto úspěchů těm, kteří je sami nedokázali vytvořit, není nic jiného než symbolické gesto ze soucitu, které zhoršuje problém po aplikaci krátkodobého, přechodného řešení.


E. “Rasismus byl vynalezen proto, aby ospravedlnil otroctví!”

Pokud “rasismem” míníte “rasové uvědomění v sociálním a ekonomickém kontextu,” může v tom být něco pravdy, protože ekonomické systémy působily proti nacionalistickému modelu, zatímco “rasismus” kvůli módnímu ospravedlnění za model otroctví. Nicméně se podívejme na definici rasismu dle slovníku:


1 – Víra, že rasa zodpovídá za rozdíly v lidském charakteru či schopnosti a že konkrétní rasa je nadřazena jiným.

2 – Diskriminace či předsudek vycházející z rasy.

http://dictionary.reference.com/search?q=racism


Tato forma myšlenky existovala mnohem dříve a dle našeho názoru je vlastní každému druhu a jeho uzavřeným podskupinám, rasám. Pro vymezení se je třeba bránit se plození a tedy si všímat, co je na druhých skupinách odlišné. Démonizace nechtěných znaků u druhých je poučná pro lid v tom, jak žít jakožto členové oné kultury, i užitečná v tom, že brání každému v tom, aby se stal průměrem, což z povahy konfliktních znaků redukuje jakýkoliv typ souhrnného uspořádání, produkujícího jedince se zpola nahodilými znaky. Toto je důvodem, proč bylo křížení s neandrtálci na území Evropy minimální a proč starověké civilizace v Řecku, Indii, Africe, Středním východě, Asii a Americe byly přísně rasistické při vytváření kastovních systémů a rasových hierarchií.


“O Germánech samotných bych věřil, že jsou původními obyvateli a že jsou prakticky bez přímesi cizí krve, která by se tam dostala od příslušníků jiných národů, ať už by přišli jako dobyvatelé, nebo jako hosté, protože kdo chtěl v dávných dobách změnit sídlo, nepřecházel po zemi, ale jezdil na lodi. Plavidlo z našich krajů se však jen vzácně vypraví na onen nesmírný Oceán, rozlévající se do nedohledna a patřící tak říkajíc už jinému světu. Vždyť také, i kdybychom nechali stranou nebezpečí bouřlivého a neznámého moře, kdo by měl chuť opustit Asii, Afriku nebo Itálii a vystěhovat se do Germánie s krajinou bez půvabu, podnebím drsným a způsobem života a celkovým vzhledem smutným pro každého, kdo tu není doma. Starobylými písněmi, které jsou jejich jediným prostředkem, jak si připomenout minulost, oslavují Germáni boha Tuistona, zrozeného ze země. Přisuzují mu syna Manna, praotce a zakladatele jejich národa, a Mannovi zas tři syny, podle nichž se nazývají Ingaevonové sídlící nejblíž k Oceánu, Hermionové ve vnitrozemí a Istaevonové, což jsou všichni ostatní. Někteří tvrdí, vždyť s dávnými časy lze nakládat libovolně, že bylo víc božích synu a víc názvů kmenů – Marsové, Gambriviové, Suebové, Vandiliové, to prý jsou pravá starobylá jména. Naproti tomu název Germánie prý je nový, daný teprve nedávno, protože si ti, kteří první překročili Rýn a zahnali Galy, dnešní Tungrové, tenkrát říkali Germáni. Toto jméno patřící jednomu kmeni, ne celému národu, ponenáhlu prevládlo, takže pak nejdrív jménem Germáni označovali všechny poražení, myslím že ze strachu, a brzy si tak říkali i oni sami..” – Tacitus, Germánie- závěr -|Autor: Wolf|Zdroj: sarmatia.wordpress.com|13.8.2014|