První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Jednota

Pokud by měl někdo posoudit současnou úroveň uvědomění árijské rasy, příliš by se nelišila od faktického stavu náměsíčnosti zbytku světa. Árijci na jedné straně začali kriticky nedbat o život ohrožující nebezpečí, jemuž jako druh čelí, a stejně tak jsou na druhé straně lhostejní vůči studnici potenciálu, kterou jako jednotný lid vlastní. To prostřednictvím praktikování kmenové jednoty dosáhli starověcí árijci nedostižných výšin velikosti a moci, které vytvořily ony epické zlaté věky slavné historie, a pouze prostřednictvím jednoty můžeme vždy doufat, že si prohrabeme cestu z prohlubující se a tísnivého zániku naší současné bezcílné existence. Jednota je samotná podstata síly, kterou dnes tak velice postrádáme.

Prchavá euforie, kterou hledá většina, se dosahuje procesem čistého bytí, čistého vědomí a čisté blaženosti. Na zdroj této blaženosti odkazujeme jako na Boha. Každá rasa má své vlastní etnické panteony božstev, která slouží jako duchovní průvodci, jejichž smyslem není jen nasměrovat naši cestu zpět ke zdroji, ale rovněž povzbudit, inspirovat a posílit našeho ducha, aby završil takovou odvážnou cestu či cíl. Archetypy boha a bohyně představují různé „módy“ působení této jediné skutečnosti; za úplně každým z nás. Skrze to všechno nalézáme základní nedělitelnou věčnou jednotu, jež byla semenem naší rasové podstaty od původu našeho počátku. Z jednoty pochází vitalismus. Vitalismus je to, co pohání individuální růst a sebeuskutečnění a všeobecnou evoluci lidu či rasy, jedná se o mystické sjednocení duše, těla a mysli. Když lidé pracují v jednotě jako celek pro společný cíl, neexistuje omezení toho, co tento kombinovaný vitalismus dokáže uskutečnit. Vitalismus dává vzniknout „vůli být“, jakož i statečnosti a odvaze v našem nitru, což je podstata, z níž pramení skutečná velikost a z ní hrdinové. Hrdinský vitalismus je hrozivě silná hnací síla, jež dokáže uvolnit úplný potenciál árijské duše.

Při studiu teutonského wotanismu se získává vědění a zásadní přehled o tom, kým až k nejranějším kořenům jako lidé původem skutečně jsme. S postupnou obnovou rodového etnického vědomí, znovu se oživujícího v rasové duši jedince, se pak stává možné obnovit vitální dynamiku celé rasy. Pro zajištění vyrovnanosti našich životů je nezbytné znovu objevit vyrovnanost duší naší Rasy, našeho skutečného centra důležitosti, jež nám bylo postoupeno prostřednictvím krve jako dědičný dar našich praotců a je zachováno v mnoha mytologiích a pohanských počátcích naší rasy. “Artgemeinschaft” je teutonské slovo, které nejlépe zachycuje tuto formu progresivního kmenového pohanství. Zhruba přeloženo znamená  ‘druhové společenství’, koncept, jenž označuje duchovní uspořádání lidí dle jejich rodného náboženství. Naši předkové nám znovu a znovu ukazují, že ovládali artgemeinschaft spolu s hrubou silou a důvtipem, který neznal mezí, a byli schopni zbudovat největší divy světa, na než dnešní svět stále pohlíží s úctou.

Důvěra, věrnost a jednota jsou základními kameny pevnosti a síly, ať už v rase, národu, spolku či klubu. Odstraňte byť jen jeden z těch tří a celý základ se rozdrobí. Římská říše nám může být nejlepším příkladem. Řím porazil celý svět, ale jakmile zradil vlastní lid, celá říše se začala nevyhnutelně a trvale rozpadat v trosky. Úpadek Říma má přesný scénář, jaký Amerika zažívá v historii právě teď tím, že se vzdává své jednoty jakožto rasa, a je odsouzena ke sebezničení ve všech třech bodech. Zmizela důvěra, zmizela věrnost a jednota zmizela natolik, že vláda v tomto okamžiku ani netuší, co či koho tato země skutečně reprezentuje. Nechť tento nemocný, zkažený, mnohojazyčný národ padne, jak se i stane, ale „Naše Rasa“ nesmí nikdy přijmout zánik jako volbu. I hmyz má více rozumu a má sílu a inteligenci vytrvat jako svébytný druh.

„Probudit k životu duši rasy znamená rozpoznat její nejvyšší
hodnotu a pod jejím vedením přisoudit organické místo
všem dalším hodnotám ve státě, umění a náboženství.“ Alfred Rosenberg

K soudržnosti a jednotě lidí nikdy nedojde bez procitnutí, nebo bychom mohli zajít až tak daleko a říci, bez oživení našeho árijského vědomí. Rychlý úpadek světa neposkytuje čas na vysedávání a čekání, až náhodou dojde ke konstruktivní změně. Pokud byl někdy čas k akci, pak je to právě teď! Nikdy nemůže nastat jednota, pokud nejprve nepochopíme, kdo jako lidé jsme, odkud pocházíme, proč jsme tím, kým jsme, a co je hlavně nejdůležitější, kam jdeme. Děláme ze sebe hlupáky, když bezmyšlenkovitě předpokládáme, že ekonomický růst bude neurčitě dlouho pokračovat, materiální blahobyt bude přibývat na velikosti a kvalitě a věda s technologií vyřeší všechny naše problémy. Právě dnes a právě v tuto chvíli jsme svědky naprosté smrti takových idejí. Byla doba, kdy západní svět vnímal komunismus jako nejhorší zlo, zatímco ve skutečnosti byl kapitalismus mnohem horší než komunismus, protože dál plení a drancuje Zemi o její přírodní zdroje, zamořuje a spotřebovává každý životně důležitý zdroj, který je mu v cestě, jako  jeden obří, zuby skřípající, ničivý golem. Ve skutečnosti byl komunismus a kapitalismus dvouhlavé monstrum, vytvořené k manipulaci mas Mocenskou Elitou. Komunismus by nikdy nemohl existovat bez kapitalismu, jenž ho od počátku podporoval. Celý koncept byl lstí a lidé byli jako vždy oklamáni, aby za něj prolévali drahocennou krev, vše zbytečně, jen aby vygenerovali větší bohatství pro Mocenskou Elitu. Mocenská Elita jsou slabošští zbabělci a vrazi, kteří svá jména skrývají a nechávají své politické loutky a mediální prostitutky, aby plnili jejich příkazy. Není náhoda, že žijeme v choré, zdegenerované společnosti. Světoví manipulátoři mohou fungovat jen za takových podmínek a nepřetržitě pracovat, aby to tak zůstalo. Už v 19. století Albert Pike, Grand Commander zednářské lóže, vyjádřil tajnou agendu Mocenských Elit zcela jasně, když prohlásil: „Pustíme z řetězu Nihilistu a Ateistu. A vyvoláme strašlivou sociální katastrofu, jež v celé své hrůze jasně ukáže národům následek divokosti a nejkrvavější vřavy.“ Dnes, po více než stu letech může svět jako každý jiný jasně vidět, že sen Mocenské Elity se splnil. Podívejte se blíže na zednářský universální znak a uvidíte latinská slova, která vyjadřují jejich ideál; „ORDO ABCHAO“ (všechen řád z chaosu). Vládnoucí světové síly vědí, že udržovat masy ve strachu a chaosu a donekonečna rozrušené znamená jejich největší páku k ovládání.

Čeho se Mocenská Elita bojí a k čemu má odpor, je sjednocený rasový národ, jímž nejde manipulovat. Opět musím zdůraznit, že jedinou skutečnou mocí, kterou lidé mohou mít, jedinou mocí, již si nelze koupit za peníze, je jednota. Kritici a cynici vám pohotově namítnou, že jednota v árijském hnutí je vtip, že něco takového nemůže existovat, že se jedná o prchavý sen. Vězte však, že bez rasové jednoty jsme živí mrtví a celý váš druh a vše, za co vaši rasu chránící předkové žili, bojovali a umírali, je odsouzeno k velmi blízkému a jistému zániku. Skutečným vtipem, stranou existující árijské zbabělosti, je víra, že jste svobodní. Přestaňte platit své nespravedlivé daně, jednejte nebo jasně říkejte, co si myslíte o věcech, které nejsou souhlasné s vládou či Mocenskou Elitou, a zjistěte, jak svobodní skutečně jste. Říkáme druhým, jak chorou se společnost stala, ale jsou to árijci, kdo je tím vinen. Není to tak dávno, co jsme měli vládu nad tímto národem, Evropou a světem, ale vědomě jsme si zvolili o ni přijít, protože jsme se nechali, oslabit, zhloupnout a rozdělit a nechali árijský Americký sen našich otců zakladatelů padnout do bláta. Zcela jsme ignorovali ono velmi vitální krédo budovatelů tohoto kdysi velkého národa, že sjednoceni stojíme, rozděleni padneme. K začátku konce došlo, když jsme opustili naši základní a životně nezbytnou árijskou jednotu.

Mexičané protestují proti přistěhovaleckým zákonům a zaplňují ulice, aby byl slyšet hlas jejich rasy, tohle je jednota! Černoši pochodují na Washington v síle více než milionu, aby byl slyšet jejich hlas jako rasy, tohle je jednota! Židé po celém světě protestují, kdykoliv někdo vypustí slovo o antisemitismu, tohle je jednota! Mrňavý národ z třetího světa jako Vietnam nakope zadek americké světové supervelmoci, tohle je jednota! Arabové v Iráku nechali Ameriku s celou její tzv. mocí a nádherou technologie válečného umění ve strachu lomit rukama a naříkat  „Co si teď počneme?“, když prohrála zbytečnou válku zvoleného nekompetentního vůdce s bandou iráckých teroristů, tohle je jednota! Árijci se nechávají neárijci vraždit, znásilňovat, okrádat, veřejně zneucťovat a ponižovat každý den v roce a ze strany árijského lidu není ani nejmenší náznak reakce, tohle je žalostné!

Jednota = Síla! Bez ní nejste nic!
V případě, že jste to nepobrali,
Jednota = Síla! Bez ní nejste nic!

Árijští aktivisté, kteří nechápou životně nezbytnou důležitost jednoty, nemají v boji za naše přežití vůbec žádný smysl. Bez ní nemáme v Hádu naději. Pouze skrze jednotu rozvíjíme ducha lidu a etnický dynamismus, který dále vytváří dvojí působení růstu a splývání, silně potřebné pro ovlivnění a posílení našich lidí fenoménem síly v akci. Árijská lidová společenství nejsou v daleké budoucnosti utopickým cílem. Tady a teď jde o dosažitelnou skutečnost, za předpokladu, že vyvoláme jednotu a rasové uvědomění pro její vybudování. Když pracujeme na tom, abychom obnovili naše rodné duchovní síly a začali znovu myslet svou krví, v souladu s tím se bude projevovat naše touha chopit se vlády nad svými životy a osudem. Těmito prostředky se můžeme stát a zůstat silnými s obnoveným duchem a etnickou pýchou, ale hlavně „jednotou“! Skrze jednotu, a pouze skrze jednotu, můžeme vůbec doufat, že jako rasa přežijeme!|Autor: Wolf|Zdroj: sarmatia.wordpress.com|4.10.2014|