První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Otázky a odpovede o národnom socializme

Národný socializmus nie je zlo. Jeho poslaním a filozofiou nie je ničiť, alebo
zabíjať, práve naopak. Národný socializmus je pozitivisticky ladený svetonázor, ktorý má za cieľ budovať a zveľaďovať krajinu a využívať prírodné zdroje, ktoré má konkrétny národ k dispozícii. Jeho ekonomické a politické nástroje umožňujú, aby tento proces, na rozdiel od iných politických a ekonomických systémov, prebiehal oveľa efektívnejšie a spravodlivejšie.

1. ČO JE TO NÁRODNÝ SOCIALIZMUS?

Národný socializmus (nesprávne nazývaný aj fašizmus, extrémizmus a pod.) je politický svetonázor, ktorý vznikol ako reakcia na hospodárske krízy, kultúrnu dekadenciu a rasovú deterioráciu.

Bol nastolený demokratickým spôsobom v Nemecku začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia. Na Slovensku s malými obmenami sa začal štátnicky presadzovať začiatkom štyridsiatych rokov.

Primárna snaha národného socializmu je zachovanie a rozvoj Árijcov (ktorých je v súčasnosti iba cca 8%), ako rasy, ktorá je jediná schopná tvorby kultúry a pokroku.
Život poníma ako boj za vlastné sebazdokonalenie, nie však na úkor blížnych, ale v prospech národného celku; a rozvíja veľkosť ľudského ducha.


2. KTO SÚ TO ÁRIJCI?

Slovo "Árijec" je odvodené z pôvodného indoeurópskeho slova "aryo" a znamená vznešenosť, šľachetnosť. Používa sa na označenie indoeurópskych národov. Árijskú rasu tvoria iba: slovanské, germánske, románske a keltské národy.
Árijská rasa sa delí do 5 základných rasových typov:

1. NORDICKÝ TYP (severský typ) - jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa vyššou štíhlou postavou s dlhšou úzkou hlavou, bledou pleťou, svetlými vlasmi a modrými očami. Jeho príslušníci obývajú hlavne Škandinávsky polostrov, Germánske štáty a tiež sever európskej časti Ruska.

2. ALPINSKÝ TYP (západný typ) - jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa menšou až strednou výškou, krátkou hlavou s tmavými vlasmi a tmavými očami. Príslušníci alpínského typu obývajú hlavne strednú Európu, Alpské krajiny ako východné Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, severné Taliansko, južné Nemecko a Slovinsko.

3. BALTICKÝ TYP (východný typ) - jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa stredným telesným vzrastom, krátkou hlavou so svetlými vlasmi a svetlými očami. Obýva hlavne územie Poľska, Bieloruska, Baltských krajín, Ukrajiny a európskej časti Ruska.

4. DINÁRSKY TYP - jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa veľkou výškou, tmavšou kožou, krátkou hlavou s tmavými vlasmi a rozličnou farbou očí. Vyskytuje sa hlavne u obyvateľov Balkánskeho polostrova, v severnom Taliansku, vo Švajčiarsku a južnom Francúzsku.

5. MEDITERANNÝ TYP (stredomorský typ) - jeden z typov árijskej rasy vyznačujúci sa malou postavou, dlhšou hlavou, tmavými očami i vlasmi. Jeho príslušníci obývajú väčšinou južnú Európu (Stredomorie).

3. ČO JE TO EUGENIKA?
Eugenika je vedná disciplína využívajúca poznatky o ľudskej dedičnosti, hľadajúca cesty ako zlepšiť ľudský genetický fond.

Klasický eugenický program je založený na aplikácii selektívneho šľachtenia, ktorý prebieha v dvoch krokoch:

POZITÍVNA EUGENIKA - jej cieľom je, aby ľudia, ktorí majú žiaduce vlastnosti (zdravie, inteligenciu, morálny charakter...), mali viacej detí;
NEGATÍVNA EUGENIKA - jej cieľom je, aby ľudia, ktorí majú nežiaduce vlastnosti (napr. mentálne retardovaní, psychopati, kriminálni delikventi a intelektuálne inferiórni), mali menej detí (najlepšie žiadne).

Do konca šesťdesiatych rokov 20. storočia bola eugenika v mnohých štátoch rešpektovaná a jej metódy využívané (v tridsiatych rokoch bolo proporciálne vo Švédsku sterilizovaných viac osôb ako v národno-socialistickom Nemecku).
Sterilizácie osôb s nežiaducimi vlastnosťami sa uskutočňovali v USA, Švédsku, Dánsku a Kanade do sedemdesiatych rokov 20. storočia; v Japonsku až do roku 1995.
Súčasná nepopularita eugeniky je spôsobená židovskými ľavicovými intelektuálmi ako sú: F. Boaz, S. J. Gould, L. Kamin, R. Lewontin, S. Rose,...

V praxi na Slovensku by eugenika znamenala potláčanie rómskej fertility a podporu vo forme bývania árijským rodinám; to, že je tomu v súčasnosti presne naopak, svedčí o zvrátenosti marxisticko-demokratického režimu.


4. PREČO CHCETE VOJNU?

Nie je pravdou, že chceme vojnu, lebo súčasné vojny majú disgenický efekt - to znamená, že vo vojne zahynú tí najlepší; na rozdiel od dávnych vojen (19. storočie a menej), v ktorých prežili len tí najlepší a ľudstvo sa tým zdokonaľovalo.
V zásade však odmietame falošnosť pacifizmu, ktorý je produktom židovstva, lebo robí ľudí indolentnými voči vlastnej budúcnosti.

Mimochodom, pôvodcom väčšiny týchto disgenických vojen (decimujúcich našu rasu) za posledných 150 rokov sú Židia.


5. AKÝ VÝZNAM MÁ "HAJLOVANIE"?

Árijský pozdrav - pravé rameno zdvihnuté dopredu s otvorenou dlaňou - je starodávny pozdrav pôvodne používaný na určenie porážky nepriateľa, v staroveku používaný Rimanmi, dnes používaný fašistami a národnými socialistami.

Árijský pozdrav býva doplnený slovami: "Heil Hitler!" (Sláva Hitlerovi), "Sieg Heil!" (Sláva víťazstvu) alebo "Na stráž!". Otvorená dlaň značí, že človek prichádza bez zbrane; preto tento pozdrav dnes symbolizuje mier, rešpekt a priateľstvo.


6. PREČO STE PROTI RASOVÉMU MIEŠANIU?

"Každé kríženie dvoch rozdielne postavených bytostí produkuje prostriedok medzi rozdielnou úrovňou jej rodičov. To znamená: potomok bude stáť vyššie než jeho rasovo nižšia polovica rodičovského páru, avšak nebude tak vysoko ako jeho vyššia polovica. Následne podľahne v boji proti tejto vyššej polovici. Ale takéto párenie vôbec nezodpovedá vôli prírody pokiaľ sa týka vyššej kultivácie života vôbec. Predpoklady pre toto nespočívajú v krížení vyššieho s nižším, ale v úplnom víťazstve toho prvého. Silnejší je určený na panovanie a nemal by splývať so slabším, aby nemusel obetovať svoju vlastnú veľkosť. A len vrodený slaboch toto môže vnímať ako hroznú vec, preto je tiež len slabým a obmedzeným človekom. Lebo ak by tento zákon nevládol, nebol by mysliteľný žiadny vyšší vývoj všetkých organických živočíchov." (Hitler A.: Mein Kampf, 1. zv., kap. 11)

Inteligenčný kvocient príslušníkov negroidnej rasy obohatených civilizáciou je cca 75 (IQ v zaostalých afrických oblastiach je ešte nižšie). IQ priemerného Árijca je cca 100. Rasovým miešaním takýchto jedincov vznikne bytosť, ktorá má IQ cca 84, čím sa podobá viacej na svoju inferiórnu časť rodičovstva - to dokazuje dominanciu podradnosti. Ďalším dôkazom dominancie podradnosti je, že mulat je viac čierny ako biely.

Inteligencia Japoncov (aj niektorých iných Mongoloidov) je dosť vysoká, ale chýba im kreativita. Mongoloidi ťažia z árijskej vynaliezavosti; ich izolácia by spôsobila stagnáciu v ich vývoji.

Každé rasové miešanie Árijca s inou rasou zabíja potenciálne sily tvorivosti. Tento dar, ktorý odlišuje človeka od zvieraťa, bol daný len nám Árijcom a uchováme ho len udržaním čistoty našej krvi.

Osoba, ktorá sa dopúšťa hriechu proti krvi, je zároveň vrahom svojho národa a svojej rasy, preto si tiež nezaslúži nič iné ako trest najvyšší!


7. PREČO NENÁVIDÍTE OSTATNÉ RASY A NAJMÄ ŽIDOV?

Národný socializmus je založený na láske k životu vlastného druhu, nie na nenávisti. Našou snahou je udržať náš životný priestor, ktorý nám bol darovaný predkami a prepožičaný potomkami, čistý. Primárnou snahou je zachovanie existencie našej rasy. Nemáme nič proti príslušníkom iných rás, pokiaľ si žijú vo svojich pôvodných krajinách; ale hneď ako prekročia prah našej vlasti s cieľom tu ostať žiť, stávajú sa automaticky našimi nepriateľmi, lebo v nich vidíme parazitov, kriminálnikov, šíriteľov chorôb, ale v prvom rade nástroj na pošpinenie našej krvi.
Hlavný hnev sa obracia na Židov, lebo oni sú tí, ktorí nám najviac škodia. Sú pôvodcami režimov, ktoré perhoreskujú význam rasy a národa (marxizmus a globálny kapitalizmus). Ničia tradičné ľudské hodnoty, propagujú deviantný individualizmus. V legislatíve presadzujú zákony, ktoré ilegalizujú naše hnutie; v kultúre a médiách propagujú rasové miešanie...

Žid si je vedomý, že nad Árijcami nedokáže trvale udržať svoju hegemóniu, preto nás ničí postupným znižovaním árijských rodín, pre ktoré vytvára neznesiteľné ekonomické podmienky a rasovým miešaním, ktoré donekonečna propaguje v nim vytváranom multirasovom štáte.

8. AKO MÔŽETE HOVORIŤ O LÁSKE, KEĎ STE VYVRAŽDILI ŠESŤ MILIÓNOV ŽIDOV?
Každému sú dobre známe "zločiny nacizmu". Ide v prvom rade o vyvraždenie šesť miliónov Židov splynovaním s následným spopolnením. V druhom rade o vraždenie Židov strieľaním na východnom fronte.

Tieto fámy sú však dnes z historického a vedeckého hľadiska vyvrátené a Židom neostalo nič iné ako presadiť zákon, ktorý znemožňuje oboznamovať verejnosť so skutočnou pravdou.

Nikto nepopiera, že počas druhej svetovej vojny zahynulo alebo dokonca bolo zabitých dohromady niekoľko sto tisíc Židov. Niet však jediného dôkazu (okrem židovských verbálnych navzájom si odporujúcich svedectiev), ktorý by preukázal existenciu plynových komôr a masovú genocídu.

Spojenci urobili počas vojny (druhej svetovej) zábery, ktoré vyvracajú existenciu plynových komôr a obrovského dymu. Keby existovalo masové vyvražďovanie v koncentračných táboroch, mohli v nich ľudia povstať; keby existovali plynové komory, mohli by ich spojenci bombardovať; tí však ku koncu vojny bombardovali zásobovacie cesty do týchto táborov, preto zahynuli stovky Židov (aj Nežidov) vyhladovaním. Tieto zábery kôp mŕtvych tiel, ktoré sú prezentované ako dôkaz "holokaustu" ("najväčšieho zločinu v ľudských dejinách"), sú v skutočnosti len zločinom spojencov.

Vďaka mýtu "holokaustu" vznikol ich štát Izrael, ktorý existuje len vďaka miliardovým dotáciám z vykorisťovaných krajín. Vykonštruované lži o tzv. holokauste slúžia Židom na zakrývanie ich skutočných cieľov a tolerovanie ich zločinov na Blízkom východe.

"Holokaust" slúži aj ako vynikajúca propagandistická zbraň namierená proti nám. Národný socializmus nemal a nemá v úmysle vyvraždiť žiadny národ alebo rasu.


9. KTO SÚ TO SKINHEADS?

Skinheads sú ľudia, ktorí sa predovšetkým vyznačujú holou alebo na krátko ostrihanou hlavou. Národno-socialistických Skinheads vystihuje označenie "14/88".
14 znamená vetu skladajúcu sa zo 14-ich slov, ktorú vyslovil vo svojej obhajobnej reči David Lane, v preklade znamenajúcu: "My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí." A 88 znamená "Heil Hitler" (Sláva Hitlerovi).

Týchto Skínheadov profanujú výzorom im podobní, najmä Hooligans (bijúci sa sami medzi sebou) a Sharpery (neomarxisti); to je jeden z hlavných dôvodov, prečo niektorí národní socialisti Skinheads opúšťajú.

Verejnosť si väčšinou neuvedomuje, že Skínheadi tvoria len časť národných socialistov, a národní socialisti tvoria len časť Skinheads - to je aj jeden z dôvodov, prečo má verejnosť tak obmedzený pohľad na naše hnutie.


10. AKÉ NÁBOŽENSTVO VYZNÁVATE?

Niekoho by mohlo napadnúť, keďže si hovoríme národní SOCIALISTI, že sme aj ateisti; no nie je tomu tak.

Všetko, čo na svete existuje, musí mať svoj pôvod a zdroj - hmota, energia, čas, prírodné zákony... V nekonečnom reťazci príčin a následkov sa dostaneme k bodu, za ktorý sa už nedá ísť. Je jedno, či to nazývame Bohom alebo Prozreteľnosťou alebo ešte inak. Jedná sa o abstraktnú, nadprirodzenú a nedefinovateľnú bytosť.

Čo sa týka náboženstva, tak uznávame len tie, ktoré rešpektujú prírodné (Božie) zákony.

Medzi národnými socialistami sa nájde aj zopár ateistov, ale väčšinou sa jedná o "veriacich", ktorých možno rozdeliť do dvoch skupín:

KRESŤANIA - odmietajú však dnešnú zjudaizovanú cirkev, majú jedinečný výklad Biblie; uznávajú staré kresťanstvo, ktoré bolo bojaschopné.

POHANIA (Perúnisti, Wotanisti...) - odmietajú všetky náboženstvá z Blízkeho východu, nadväzujú na pôvodnú vieru predkov a možno povedať, že v súčasnosti zažívajú renesanciu.

Dnešnou cirkvou hlásané heslá typu: "Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom." alebo: "Miluj svojho nepriateľa!", sú pre národno-socialistickú spoločnosť absolútne neprijateľné. Náboženstvo, ktoré neponíma život ako boj, je odsúdené na zánik a kresťanstvo vďačí svojmu vplyvu len tejto filozofii.
Je smutné, že medzi týmito dvoma vyššie spomenutými tábormi dochádza k sústavným sporom, čo len prospieva večnému Židovi. Tu pomôže len vzájomná znášanlivosť a rešpekt medzi oboma skupinami.


|Autor: Redakce|Zdroj: svobodnyodpor.info|20.1.2015|