První máj   Street Art   Rioty   R.E. Skružný   Vznik ČSR   Vyhlazení   Vzdělání   En|De|Pl|Ru  
Aktivismus    Reporty    Pozvánky    Termíny    Vzpomínáme    Koncept    Ideologie    PC bezpečnost  

Dokonalá budoucnost

Když se Marie Antoinetta kdysi znalecky dotkla starého klobouku, zvolala: „Nic nového neexistuje, krom toho, co bylo zapomenuto.“ V mysli člověka se rozprostírá veškeré vědění minulé, současné i budoucí, protože všichni existujeme v myšlence Nejvyššího božského Stvořitele. Naši etničtí bohové jsou na nás závislí stejně jako my na nich a vlastně by bez nás neexistovali.

Lidstvo disponuje neuvěřitelnými silami a potenciálem, větším než dokáže pochopit. Takzvaní „znalci“ z vlády schválili, aby  „Vzdělávací instituce k uvádění v omyl“ infikovala mozky našich dětí od nejdůležitějšího věku, kdy dochází k rozvíjení mysli, a ony se tak díky tomuto procesu stanou dokonale ochotnými a vyhovujícími trubci pro jejich vládce z Mocenské elity, kteří ovládají každičký detail jejich boje za uživení se na světě. Tento proces ovládání mysli, jenž byl u mas zaveden, se ukázal zcela efektivní. Mohou vás přimět nakupovat věci, které nepotřebujete, nebo věřit, že Lee Harvey Oswald zastřelil Kennedyho, nebo že Kolumbus objevil Ameriku, nebo že lidstvo se vyvinulo z jeskyní či vodního bahna, a vy tomu věříte jen proto, že to říká systém. Jak byste toho mohli vědět víc než systém? Kdo si, sakra, myslíte, že jste, abyste pochybovali, a jaký k tomu máte kredit? Ovládaná mysl mas se ubírá vychozenými cestami; kdežto mysl volnomyšlenkářů a géniů nikdy!

Mělo by být každému naprosto vše jasné, že čím hlouběji se vracíme do historie, tím nalézáme pronikavých myslí a géniů více, ne naopak. Pokud se lidstvo brzy neosvobodí svou mysl z okovů, které mrzačí jeho potenciál a udržují svět v trvalé nevědomosti,  osud celého lidstva a samotné planety bude mít v blízké budoucnosti kulminující následek. Jak můžeme postupně směřovat vpřed, pokud si sotva udržíme základní vědění a zdravý rozum svých předků v minulosti? V současnosti nedokážeme v dějinách vyprodukovat ani jednoho Leonarda da Vinci , Mozarta, Shakespeara, jediného významného filosofa či  výjimečného vůdce typu  Alexandra Velikého. Je George Bush to nejlepší, co dokážeme udělat vůdcem nejmocnějšího národa na Zemi? Už kdysi se prohlásilo, že lidé mají takového vůdce, jakého si zaslouží. Zaslouží si ten blázinec z odpadu společnosti, jakým se stala Amerika, něco lepšího? Vy chcete šílený svět, který vyhodil oknem veškerou etiku a inteligenci? Máte co si zasloužíte, George W. Bushe, živý klon Alfreda E. Newmana! (maskot časopisu Mad, jehož tvář se podobá George W. Bushovi – pozn. překl.).

Velmi málo lidí je skutečně hloupých, třebaže jen několik, pokud ne většina, tak skutečně vypadá. Nízká čela skutečně ještě nejsou v Americe módou a stále tu zůstává potenciál pro vyšší myšlenku. Naléhavým tématem pro přežití a zformování inteligentních společností je v první řadě, aby lidstvo pozvedlo svůj kolektivní proces myšlení a uvědomění. Myšlenka je nejsilnějším nástrojem, které lidstvo má, a s ním dokážeme dokonce ohnout dle své vůle samotné přírodní síly. Jakožto živoucí biologická stvoření Boha, v nás všech existuje božství a snadno bychom mohli vést božský život, nebýt na tomto živém světě lakoty a nenasytnosti na vrcholu a apatie a nevědomosti na jeho dně. Dobrou zprávou je, že nevědomost není permanentní a zůstává jí schopnost stát se vysoce inteligentní, pokud si to jedinec přeje a probudí se síla vůle.

Starověcí filosofové věřili, že inteligentně nemůže žít žádný člověk, který nemá základní znalost přírody a jejích obecných zákonů. Než může člověk začít doufat v dosažení vyšších úrovní bytí, musí pochopit, že mystéria byla zasvěcena k tomu, aby instruovala člověka ohledně působení božského zákona v zemských i kosmických sférách. Árijská etnická praxe wotanismu, předaná před více než tisíciletími ze severní Evropy, byla pro naše lidi v dávných časech životně důležitá a měla by být ještě více dnes než kdy jindy.  Etnický mýtus, jenž se rozvíjí prostřednictvím duše a ducha rasy, je symbolickým kolektivním odhalením stavu člověka a činí jinak chaotický vesmír vysvětlitelným a přístupným v lidských termínech.

Tento mýtus často znamená počátek všech věcí. Nemá se tím vyjádřit, že se zaměřuje výlučně na minulost, právě naopak. Existuje několik způsobů, jak si praxe wotanismu například zachovala ochranu své hluboké moudrosti a pravd po celé věky. Na povrchu se toto tajemné vědění představuje v podobě mýtu, pověstí, legend, hudby, poezie, run a symbolů. Pod tím, co je vidět, však nalézáme vědu s propracovanými technickými systémy, klíči k otevření a odhalení sil vědomí i nevědomí v lidské psýché, jež odhalují zdánlivě nevysvětlitelné. Pokud chceme chápat velká mystéria života a dosáhnout působivých výsledků při formování budoucnosti, potřebujeme pečlivě prozkoumat celé své kořeny jakožto lid. Tímto procesem vytváříme pevný základ pro naši současnost a budoucnost, která spočívá před námi, a takto získáme větší vhled do smyslu a účelu, což srozumitelně vyjádří fázi dějin a projev, které dnes podstupujeme a zakoušíme.

Různá selhávající cizí semitská, křesťanská a další východní náboženství nyní prožívají v západním světě věk úpadku. Nový árijský člověk se nutně znovu vrátí k pravým, přirozeným etnickým duchovním kořenům svých předků. Lze to již pozorovat v několika posledních desetiletích. Árijští lidé se musí nejen naučit snadno odlišit pravdu od omylu, ale rovněž se věnovat praxi. Musíme se s rozmyslem osvobodit od vábničky bezuzdného masového vymývání mozků, abychom si jakožto rasa na této planetě zachovali svůj správný smysl pro etiku, důstojnost a inteligenci.

Árijský lid dnes jako celek požívá velké svobody, výhod a volna jako v žádné předchozí fázi historického vývoje, navzdory rychlosti a složitosti moderní společnosti. Naše všestranná inteligence a tvořivost otevírají brány světu vědy, umění, filosofie a inspirovaného duchovního rozvoje. Pro udržení těchto kvalit jakož i kvalitního životního stylu, jehož si náš lid zasluhuje, musíme začít formovat vlastní etnické komunity naší rasy.

Wotan jakožto svrchované árijské etnické božstvo slouží jakožto nejvyšší úroveň našeho vývoje jakožto druhu, a je zároveň jejím představitelem, a zosobňuje specifické rasové ideály krve, což zajišťuje naší rase její identitu a sílu vůle. Každá rasa pěstuje svůj vlastní nejvyšší ideál. Ten pokud je masivní infiltrací cizí krve, náboženství a cizích idejí změněn či svržen, důsledek takové chaotické a nepřirozené metamorfózy bude jistě znamenat katastrofu a úplný zánik veškerého Árijstva. Druidové věřili, že podstata tohoto životního boje se omezuje na mysl a motiv. Dějiny tvoří muži, ale osudy lidí kovají kolektivní tvořivé síly převládajících idejí. Světlo ducha, které nesou smělí mužové, bylo na tomto světě vždy zdrojem osvícení a  nekonečné možnosti, které dřímají hluboko v duši nás všech.

Život nám poskytuje tuto volbu, žít pod otevřeným vůdcovstvím inteligentního, odvážného a správného bytí či zemřít pod pokryteckou liberální demokracií dekadentní chátry. Potřebujeme opravdové vůdce, ne povrchní oportunistické politiky. Politik se zprvu může jevit oslnivý, jakkoliv je však zkorumpovaný, což stejně jako v případě zkažené ryby vydává zář a zároveň páchne. Pro politika není možné, aby efektivně vedl, protože v podstatě zastupuje to, co mu umožní být zvolen do úřadu.

Nikdo, kdo žije v rozporu se zákonem svého druhu nezůstane nepotrestán. To je přírodní zákon. Kolektivní mysl naší rasy či národa nalézá svou největší sílu díky zdravému vůdcovství, jednotě lidu a udržováním svého etnického národního rázu. Nemůžeme nikdy doufat v nalezení síly jakožto jednotlivec ani jakožto lidé, pokud tomu tak není. Člověk musí mít potřebu být silný, jinak se jím nikdy nestane. Člověk musí procitnout k vůli a potřebě zachovat svou rasu a žít řádný život, jinak celý druh zahyne. Příroda se řídí zcela základním a jednoduchým pravidlem, Silnější vyhrává! Zvířata a hmyz to instinktivně ví a nakonec lidstvo přežijí, pokud si inteligentně nezvolíme žít v souladu s všeobecným zákonem stvoření, jenž vyžaduje biologickou determinaci!

Vlády jsou založeny na vlastnictví. Vlastnictví je založeno na vítězství a vítězství je založeno na síle a síla je založena na mozku a svalech. Moc a inteligence musí v budoucnu rozhodovat o „všem“, jak tomu bylo v minulosti. A ti, kdo učí opak, jsou buď nepoctiví, nebo  nemají představu o důležitosti a posloupnosti Přírody a instinktivní Vůli přežít.

Člověk časem musí poznat tajemství vesmíru, ale vědění ani čin samotný nemůže skutečně uspokojit. K nejvyšší úrovni vědění a chápání a síle činu se musí přidat mystérium krve. Všechny rasy mají účel v tom, jaké jakožto druh jsou, jak to činí všechny živé druhy. Pouze skrze hlubší rasové uvědomění svého já, svého lidu a pokračujících mýtů, které nás spojují v jednotném účelu, se mohou projevit tyto nejhlubší duchovní a psychologické potřeby člověka.

Naše rasa bude dál unášena, bez pomoci a bez kormidla, dokud ti z nás, kteří nás vedou, zůstanou slepí, zbabělí a prospěchářští. Neohroženost, vedená převládající inteligencí, je cejchem hrdinného předáka a měla by u nás vždy dál převažovat. V podstatě árijského lidu spočívá velká síla a potenciál nového hrdinského věku, nového tvořivého a osvíceného věku. Jednoduchá zkratka O.R.I.O.N. [Our Race Is Our Nation], Naše rasa je náš národ, to vše shrnuje do jednoho slova. Postava Oriona je v mytologii známa jako lovec a obří zabiják, což je rovněž přirozená vlastnost naší rasy, protože neexistuje nic, co by naši lidé nemohli překonat, pokud se na to zaměříme. Nic!


|Autor: Wolf|Zdroj: sarmatia.wordpress.com|13.1.2015|